Locatie Clubhuis: 
Brielse Meeroever 2, 
3233 XL Oostvoorne
Postadres: 
Postbus 318, 3233 ZG Oostvoorne

Telefoon Clubhuis:
0181 483846

E-mail adres:
siraterces.[antispam].@wvoostvoorne.nl

Zwaar bewolkt en 5° C met windkracht 3

Wedstrijdbepalingen

voor de

Open onderlinge wedstrijden

In alle klassen (handicap)

georganiseerd door Watersport Vereniging Oostvoorne (WVO)

gedurende 2019 / 2020

1          REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 2017-2020

1.2       Het ’Reglement voor Zeilen’ is van toepassing.

1.5       In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.

           

2          MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis, Hierop zal ook de baan worden getekend.

Mededelingen op het water worden vanaf het startschip bekend gemaakt.

 

3          WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 10.00 uur op de dag         van de wedstrijd.

 

4          SEINEN OP DE WAL

4.1       Seinen op de wal zullen worden getoond in de grote vlaggenmast naast het clubhuis.

 

5          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1              De data van de wedstrijden en het aantal wedstrijden zijn weergegeven in de aankondiging.

Het programma van de wedstrijden en de starttijden is:

1e start om 10.30 uur 2e en 3e start zijn zo snel mogelijk na de laatst gefinishte deelnemer van de voorgaande wedstrijd. Het startsein voor de 4e start zal bekend gemaakt worden tijdens de “pauze”

Een eventueel 5e start zo snel mogelijk na de laatst gefinishte deelnemer van de voorgaande wedstrijd.

5.2               Na 16.00 uur zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden.

5.3              Wedstrijden worden niet tot een latere datum uitgesteld.

Er is een reserve dag gepland mocht 1 van de competitie wedstrijd dagen zijn uitgevallen. Dit ter beoordeling van het comité  

 

6          KLASSENVLAGGEN

            Klassenvlaggen zullen zijn: deze worden eke wedstrijd op het mededingen bord bekend gemaakt.

            Klasse              Vlag

            __________      _________

__________      _________

 

 

7          WEDSTRIJDGEBIED

7.1            Het wedstrijdgebied is aangegeven op de banenkaart, die getekend is op het mededelingenbord of  die bij inschrijving voor de wedstrijden wordt verstrekt.

7.2               Het startgebied is gedefinieerd als het gebied rond de startlijn, evenals het eventuele startschip.

8          DE BANEN

8.1       De tekening op het mededelingenbord toont de baan, de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden.

 

9          MERKTEKENS

9.1       Merktekens van de baan zijn oranje gekleurde tonnen mrt zwarte cijfers 1,2 en 3.

9.2       De start - en finishmerktekens zijn ______.

 

10        GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN

De diverse eilanden, evenals een onder water gelegen krib.

Let ook op nabij het startschip en start gebied.

 

11        DE START

11.1      Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 10 minuten voor het startsein.

11.2      De startlijn zal liggen tussen twee staken met groen (SB) en rode (BB) vlaggen op de merktekens van de startlijn.

11.3      Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden [DP].

11.4      Een boot die later start dan 5 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

 

12        WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1      Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Voorafgaande aan een nieuwe start.

 

13*       DE FINISH

13.1      De finishlijn zal de startlijn zijn.

13.2      De finishlijn zal liggen tussen staken met gele vlaggen op de finishmerktekens. Nabij het clugbhuis.

 

14        STRAFSYSTEEM

14.1      Reserve

14.2    

14.3      Appendix P (zoals gewijzigd door SI 14.2) is van toepassing.

14.4      Er is geen jury op het water aanwezig

 

15        TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN

15.1      Tijdslimieten zijn als volgt:

Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen 30 minuten na de start, zal de wedstrijd worden afgebroken.

15.2     Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

15.3    Boten die niet finishen binnen 30 minuten nadat de eerste boot de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.

 

16        PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

16.1      Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor, dat zich in het clubhuis bevindt. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is.

16.2      Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren.

            Het protest moet wel kenbaar gemaakt zijn bij het finishen. 

16.3     Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de kamer, gelegen In het clubhuis of anders aangegeven.

16.5      Een lijst van boten die op grond van bepaling 14.3 zijn gestraft op grond van RvW 42 zal worden getoond.

16.8      Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 65.2.

16.9      Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2 .

 

17        SCOREN

17.1     Vier wedstrijd series moeten zijn voltooid om het clubkampioenschap geldig te maken (WVO-cup)

17.2     (a)    Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

(b)   Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

(c)   Wanneer 9, 10, 11 of 12 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.

(d)   Wanneer 13 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de drie slechtste scores.

 

18        VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1      In- en uitchecken: bij het inschrijfbureau.

18.2      Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

 

19        VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING

19.1      Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van

            De verantwoordelijk persoon mag niet vervangen worden.

19.2      Vervanging van beschadigde of verloren onderdelen is toegestaan.

 

20        UITRUSTING- EN METINGCONTROLES

Een meetbrief wordt niet verlangd, echter een boot moet wel aan de klasse voorschriften voldoen. Hierop wordt niet gecontroleerd.
 

21        EVENEMENTRECLAME

    Boten mogen geen directe reclame vo

 

22        OFFICIËLE BOTEN

            Officiële boten zullen kenbaar aan de comité vlag

 

23        HULPSCHEPEN

23.1      Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen  moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

23.2     Hulpschepen zijn uitsluitend de boten van de vereniging

                                                                                              

24        AFVALAFGIFTE

            Uitsluitend in de huisvuilcontainer op de haven.   

            Er is geen mogelijkheid voor de afgifte van Chemisch afval.

 

 

25        BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

Kielboten kunnen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie.

 

26        DUIKUITRUSTING EN PLASTIC  BADEN

            Niet van toepassing

 

27        RADIOCOMMUNICATIE

Behalve in nood situaties  mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

28*       PRIJZEN

  Prijzen zullen per klasse als volgt worden gegeven:

  1 t/m 4 deelnemers        -           1 prijs

  5 t/m 8 deelnemers        -           2 prijzen

  9 t/m 12 deelnemers      -           3 prijzen

  13 t/m 16 deelnemers    -           4 prijzen

  17 en meer deelnemers -           5 prijzen

  (Uitzondering: Jeugdklassen)

29        AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4 Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

30        VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000

 

31        ORGANISATIE

            De wedstrijdleider is: Johan Dekker.

            De voorzitter van het protestcomité is:  Nader te bepalen, bij behoefte.

           

 

 

Aanhangsel A

 

Een Loef - Lij – Driehoeksbaan

 

driehoeksbaan

Start - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - Finish

 

 

 

Mogelijkheden voor het gebruik van deze baan zijn onder meer

 

(1)        vergroten of verkleinen van het aantal ronden,

(2)        Het laatste indewindse rak laten vervallen,

(3)        het variëren van de binnenhoeken van de driehoek (45º-90º- 45º en 60º-60º-60º zijn gebruikelijk,)

(4)        het gebruik van een 'gate' in plaats van een lijwaarts merkteken, voor voordewindse rakken (niet voor de ruimewindse rakken),

(5)        het gebruik van een spreidingsmerkteken aan het begin van voordewindse rakken (niet bij ruimewindse rakken), en

(6)        het gebruik van de lijwaartse en loefwaartse merktekens als start- en finishmerktekens.

 

Geef bij ieder merkteken de binnenhoek aan.

 


Naam: wedstrijdbepalingen-2017-2020
Type: docx
Grootte: 67 kB
 Download

Sponsors


binnen-ii-davecokaft-wibe


Watersportverbond Corona

Datum: 22 maart 2020
Watersportverbond corona maatregelen Lees meer


SponsorKliks, gratis sponsoren!

WVO Sponsoren

Doe voortaan je online aankopen via onderstaande link bij de bekende web winkels zoals bol.com, Coolblue maar ook thuisbezorgd. Als je dit doet dat zal de WVO worden gesponsord. Het kost je niets extra's maar je sponsort wel direct de WVO.